Obchodné podmienky

Obchodné podmienky (OP)

 

I.Základné ustanovenia

Tieto OP vymedzujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pre nákup v internetovom  obchode svietidlagee.sk, a svietidla-gee.sk, kedy na jednej strane je spoločnosť GLOBO EASTERN EUROPE,s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01  Levice, IČO 365 369 89, IČ DPH: SK2020157062. OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl. č.: 12001/N  ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri,

osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo OP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi OP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Predávajúci  má právo na zmenu a dopĺňanie OP. O zmenách v OP informuje svojich zákazníkov formou zverejnenia zmien na webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobudnú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových OP strácajú platnosť pôvodné OP.

 

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy 

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Všetky údaje musia byť pravdivé a úplné. Všetky objednávky sú záväzné.
     Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Uzatvorením kúpnej zmluvy, objednávky Kupujúci súhlasí s OP a vyhlasuje, že si ich riadne prečítal a oboznámil sa s nimi.

Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania bez udania dôvodu. Stornovať objednávku môže zaslaním správy na e-mail  stefkova@svietidlagee.sk


Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.
  

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Dodanie tovaru je vykonané odovzdaním tovaru Kupujúcemu v mieste dodania.

Miestom dodanie je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

Kupujúci si môže vybrať z dvoch spôsobov dodania tovaru:

1.osobný odber na predajni – tovar bude zaslaný na vybranú predajňu

2.kuriér Geis.sk – tovar bude doručený kuriérom na miesto dodania, ktoré si kupujúci zvolil v objednávke

Predávajúci dodá tovar, ktorý má na sklade v čo najkratšom možnom čase od prijatia objednávky /maximálne do 10 pracovných dní/. Vo výnimočných prípadoch môže byť doba dlhšia o čom bude  Kupujúci ihneď informovaný.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd pri manipulácii a preprave tovaru si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 1.500,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Po pripísaný uhradenej celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke. Ak zákazník odmietne zaplatiť vopred, môže Predávajúci odstúpiť od zmluvy.

 

III. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka.

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, kontaktné telefónne číslo, tieto osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu GLOBO EASTERN EUROPE,s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01  Levice. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté Predávajúcemu pre marketingové účely poskytuje Predávajúcemu dobrovoľne.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci  má práva vymedzené podľa § 28 zákona a násl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím lehoty jeho platnosti.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi len správne, úplné a aktuálne osobné údaje a tieto svoje osobné údaje po každej zmene aktualizovať a oznámiť prevádzkovateľovi ich zmenu.

V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol jeho osobné údaje potrebné na doručenie tovaru kuriérskej spoločnosti.

Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy spoločnosti GLOBO EASTERN EUROPE s.r.o. za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk / Pricemania.sk, pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný prevádzkovateľom automatický mail pre hodnotenie e-shopu.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

 

IV. Ceny


Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar Predávajúci ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Pri zmene ceny musí kontaktovať kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru a to  v predajni osobne, alebo u kuriéra formou dobierky alebo v hotovosti.

Predávajúci dáva možnosť zaplatiť za tovar osobne na predajni  alebo prepravnej spoločnosti na dobierku alebo platbou vopred na náš bankový účet.

Minimálna hodnota objednávky musí byť 5 EUR

 

V. Objednávanie


Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

cez eshop

osobne v prevádzkach predávajúceho
 

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, alebo aj pri nedodržaní minimálnej hodnoty objednávky. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.


Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
GLOBO EASTERN EUROPE,s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01  Levice,

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1000 EUR vč. DPH.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

 

VII.  Platobné podmienky


Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

platba vopred bankovým prevodom,

na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

VIII. Záručné podmienky


Na všetky naše tovary platí záruka 24 mesiacov. Záručným listom je faktúra, doklad z ERP alebo potvrdený dodací list.  Záruka začína plynúť v momente prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za poškodenia a vady tovaru, ktoré sú spôsobené vadou materiálu, funkčnosťou, alebo chybami pri výrobe.

Vylúčené zo záruky sú vady, ktoré boli spôsobené prílišným namáhaním, nedbanlivou alebo neodbornou manipuláciou, použitím nevhodných prevádzkových materiálov, alebo  zlou montážou.

Neručíme za škody vyvolané konaním tretích strán, atmosférickými výbojmi, prepätím, chemickými a fyzikálnymi vplyvmi a vplyvmi poveternostných podmienok a prírody . Časti podliehajúce prirodzenému opotrebeniu sú zo záruky vylúčené.

Záruka okamžite zanikne, pokiaľ sa na predmete dodania bez nášho súhlasu vykonajú úpravy alebo opravy.

Pri oprávnenej neodkladne uplatnenej reklamácii zoberieme chybný tovar buď späť a dodáme namiesto neho bezchybný tovar alebo je možné nahradiť zníženú hodnotu resp. tovar dodatočne opraviť. Je potrebné nám poskytnúť nutný čas tak na preskúmanie závad ako aj na ich odstránenie, na dodatočnú opravu alebo realizáciu náhradnej dodávky.

Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/ ); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. Copyright

Všetky materiály a texty publikované na internetovej stránkach svietidlagee.sk a svietidla-gee.sk sú chránené autorským zákonom firmy GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o..

Všetky časti internetových stránok svietidlagee.sk a svietidla-gee.sk ( obrázky , zobrazenia produktov alebo ďalšie dokumenty produktov, popis nákupu, manuály a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov, články, texty) nemôžu byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a zverejnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

 

X. Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi predpismi.

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.svietidlagee.sk a www.svietidla-gee.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.9.2017

 
Google PageRank Rank SKPodpor!